Menu
0
.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden /Aanvullende Voorwaarden / Modelformulier herroeping
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Freder galerie en kunstuitleen

Nieuwendammerdijk 532 C6
1023BX Amsterdam
Telefoonnummer; 0629548109 bereikbaar ma t/m vr van 12.00 tot 17.00
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 75134799
Btw-identificatienummer: NL001345067B70

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand. Zie voor de opzegregels Artikel 4 van de Aanvullende Bepalingen.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende Bepalingen ten aanzien van het afsluiten in de galerie van een abonnement voor het in gebruik nemen van een Kunstwerk of voor aankoop van een kunstwerk.

Aan de volgende in deze Aanvullende Bepalingen gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
Aanvullende Bepalingen: de meest recente versie van de Aanvullende Bepalingen
Kunstwerk: voortbrengsel van beeldende en/of grafische kunst vervat in een kunstwerk hetgeen nader is aangeduid in het abonnement;
Freder G&K: Freder galerie en kunstuitleen, gevestigd aan de Nieuwendammerdijk 532 C6, 1023BX Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75134799;
Klant: de consument zijnde natuurlijk persoon - niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf - die bij Freder G&K een kunstabonnement heeft afgesloten. De Klant is verplicht om zijn gegevens zijnde zijn naam, adres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer door te geven aan Freder G&K;
Partijen: Klant en Freder G&K;
Abonnement: de overeenkomst die Partijen zijn aangegaan krachtens welke overeenkomst Klant tegen vergoeding kunstwerken die eigendom zijn van Freder G&K in gebruik krijgt onder voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden met daarin de Aanvullende Bepalingen;
Abonnementsgeld: de huurprijs per maand die Klant aan Freder G&K is verschuldigd voor het in gebruik nemen van het kunstwerk. Dit bestaat, tenzij anders overeengekomen, voor de helft uit een huurgedeelte, de andere helft wordt gereserveerd in een Spaartegoed als korting op de verkoopprijs bij aankoop van Kunstwerken van Freder G&K. De huurprijs per maand behorende bij de kunstwerken is te vinden op www.fredergalerieenkunstuitleen.nl.;
Verkoopprijs: de verkoopprijs van het kunstwerk zoals dat door Freder G&K is vastgesteld;
Koopovereenkomst: de overeenkomst die Partijen zijn aangegaan, krachtens welke klant het recht heeft om tegen betaling van de verkoopprijs in een keer kunstwerken in eigendom van Freder G&K te kopen. De koopovereenkomst is een feit nadat de betaling door Freder G&K geheel is ontvangen op de door haar in de verkoop bon of factuur aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen.
Spaartegoed: is het opgespaarde tegoed aan korting wat Klant kan inwisselen bij de aankoop van een kunstwerk bij Freder G&K op de verkoopprijs. Het spaartegoed kan niet ingewisseld worden bij de aankoop van een kunstwerk uit de Fair Practice projecten.
Kunst Kadobon: de gepersonaliseerde cadeaubon uitgegeven door Freder G&K op naam van de ontvanger. Met deze Kunst Kadobon kan men kunst huren of kopen bij Freder galerie en kunstuitleen.
Artikel 1 – Abonnement en Spaartegoed
1.1 Freder G&K kan zonder opgaaf van redenen een Klant een abonnement of een aankoop weigeren.
1.2 Klant krijgt na afsluiting van het abonnement voor de duur van een huurperiode van zes maanden de beschikking over het in het abonnement genoemde kunstwerk. Het kunstwerk blijft eigendom van Freder G&K. Per kunstwerk wordt een abonnement afgesloten. Na afloop van de eerste huurperiode wordt deze, tot wederopzegging, stilzwijgend verlengd met een volgende huurperiode van zes maanden.
1.3Het abonnement kan de klant opzeggen of wijzigen tot een maand voorafgaande van het einde van de huurperiode. De opzegtermijn is 1 maand.
1.4 Het kunstwerk mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe kunstwerken bestemd zijn.
1.5Klant mag het kunstwerk na de huurperiode van zes maanden omwisselen voor een ander kunstwerk uit de collectie van Freder G&K. Het bestaande abonnement wordt overgesloten naar het nieuwe abonnement. Het abonnementsgeld wordt, indien nodig, hierop aangepast en gaat in op de eerste dag van het nieuwe abonnement. Het omwisselen dient voor het einde van de lopende huurperiode te geschieden.
1.6 Freder G&K reserveert voor Klant de helft van het maandelijkse abonnementsgeld als spaartegoed.
Het Spaartegoed kan de Klant inwisselen bij de aankoop van een kunstwerk bij Freder G&K op de verkoopprijs. Het spaartegoed kan niet ingewisseld worden bij de aankoop van een kunstwerk uit de Fair Practice projecten.
1.7Wanneer een Klant meerdere abonnementen heeft wordt zijn Spaartegoed opgebouwd uit al zijn lopende abonnementen.   
1.8 Het Spaartegoed kan alleen ingewisseld worden bij de aankoop van een kunstwerk bij Freder G&K op de verkoopprijs.
1.9 Het Spaartegoed kan tot 100% van de verkoopprijs ingewisseld worden.
1.10 Het Spaartegoed is geen algemeen betaalmiddel en kan niet uitbetaald worden in geld.
1.11 De hoogte van het Spaartegoed is voor klant eenvoudig zelf te bepalen en wordt daarom niet periodiek verstrekt. Klant kan het Spaartegoed wel opvragen bij Freder G&K.
1.12 Het Spaartegoed is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.13 Freder G&K kan te aller tijden deze spaaractie zonder opgave van redenen beëindigen. Klant is gerechtigd zijn spaartegoed in te wisselen tot een jaar na het beëindigen van de spaaractie.
1.14 Een Spaartegoed kan tot na een jaar na beëindiging van het laatste abonnement van Klant worden gebruikt. Daarna vervalt het Spaartegoed zonder opzegging automatisch.
Artikel 2 - Koop en doorverkoop van het Kunstwerk
2.1 Alle kunstwerken van Freder G&K zijn in principe te leen of te koop, tenzij Freder G&K anders beslist. Klant is gerechtigd een kunstwerk te kopen tegen de op www.fredergalerieenkunstuitleen.nl vermelde verkoopprijs. Partijen sluiten hiervoor een koopovereenkomst.
2.2 Klant wordt pas dan eigenaar van het kunstwerk wanneer hij de volledige overeengekomen verkoopprijs aan Freder G&K heeft voldaan.
2.3 Op de verkoopprijs wordt het Spaartegoed van Klant in mindering gebracht.
2.4 Freder G&K heeft ook na aankoop uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk. Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/of het (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van Freder G&K.
2.5 Voor zover in deze Aanvullende Bepalingen niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van de klant met betrekking tot de koop en verkoop van het kunstwerk jegens Freder G&K in ieder geval na een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
2.6 Rechten en bevoegdheden die voor klant uit de koopovereenkomst met Freder G&K voortvloeien zijn niet overdraagbaar.
2.7 Doorverkoop. Wanneer de klant het door hem gekochte kunstwerk verkoopt aan een derde dan is de Klant verplicht om Freder G&K daarvan op de hoogte te stellen en 25% van prijsverschil te betalen aan Freder G&K. De informatie over doorverkoop en de betaling dient te geschieden binnen twee weken na de verkoop.
Artikel 3 - Abonnementsgeld en Betaling
3.1 Het abonnementsgeld is de huurprijs per maand.
De huurprijs per maand is te vinden op de website www.fredergalerieenkunstuitleen.nl. Voor de toepasselijke prijzen is bepalend het moment van ondertekening van het abonnement, of, in geval van wisseling zoals bedoeld in art. 1.4 hiervoor, het moment van wisseling.
3.2 Door een abonnement aan te gaan, verplicht de klant zich om voor het verstrijken van de betaalde maand de nieuwe maand te voldoen.
3.3 In de week voor het einde van de betaalde maand ontvangt de klant van Freder G&K de factuur voor de nieuwe maand een IDeal-betaalverzoek. De betaling dient te geschieden middels het IDeal-betalingsverzoek
3.4 Klant verplicht zich om steeds voldoende saldo te hebben en zorg te dragen dat de maandelijkse betaling kan plaats vinden.
3.5 Indien 7 dagen na het ingaan van de betreffende maand van klant geen betaling is ontvangen, is klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd, een bedrag van EUR 35 per aanmaning vanwege administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten volgens de tabel die is opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-- . Freder G&K is bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarbij art. 8 van deze Aanvullende Bepalingen van overeenkomstige toepassing is.
3.6 Freder G&K is zowel bij aanvang van het abonnement als tijdens het abonnement gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te verlangen.
3.7 Freder G&K is op ieder moment gerechtigd om het abonnementsgeld te verhogen. Freder G&K zal klant over deze prijswijziging en de ingangsdatum schriftelijk dan wel per email informeren. Klant heeft het recht om binnen een maand na verzending van deze schriftelijke kennisgeving, het abonnement eveneens schriftelijk op te zeggen, tenzij Freder G&K binnen drie weken na ontvangst van de opzegging verklaart het abonnement tegen het eerder overeengekomen abonnementsgeld gestand te doen.
3.8 Betaling geschieden uitsluitend d.m.v. betaalverzoeken of bankoverschrijvingen.
Artikel 4 - Duur, opzegging en beëindiging van het abonnement
4.1 Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van zes maanden, gerekend vanaf het moment van aangaan van het abonnement.
4.2 Na afloop van de huurperioe van zes maanden wordt deze, zonder opzegging, verlengd met telkens zes maanden voor onbepaalde tijd.
4.3 Opzeggen van het abonnement kan op ieder moment met een opzegtermijn van een maand.
4.4 Opzeggen dient schriftelijk of anders per email te gebeuren naar [email protected].
De opzegging is een feit wanneer je schriftelijk of per email een bericht van ontvangst van Freder G&K hebt gekregen.
4.5 Freder G&K is gerechtigd om het kunstwerk terug te vragen indien de kunstenaar die het kunstwerk gemaakt heeft daarom vraagt zonder verdere opgaaf van reden. Freder G&K dient dit schriftelijk dan wel via e-mail aan klant kenbaar te maken. Het abonnement komt hierdoor te vervallen op het moment dat klant alle verplichtingen heeft nagekomen en dat het kunstwerk in de oorspronkelijke staat fysiek in het bezit is van Freder G&K. Klant dient Freder G&K de gelegenheid te bieden het kunstwerk binnen een maand na de schriftelijke melding op te halen c.q. op te laten halen.
4.6 In geval van opzegging of beëindiging van het abonnement conform art. 4.5, 4.7 en 4.8 zal Freder G&K zorgdragen voor het op laten halen van het kunstwerk.
4.7 Klant heeft gedurende het abonnement het eerste recht van koop op het betreffende kunstwerk. Wanneer Klant dit recht wil uitoefenen dan dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken binnen een maand nadat Freder G&K schriftelijk aan klant kenbaar heeft gemaakt dat het kunstwerk teruggevorderd wordt in verband verkoop. Het abonnement is in dit geval beëindigd wanneer Partijen een koopovereenkomst zijn aangegaan of wanneer Klant schriftelijk heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het eerste recht van koop. Klant dient Freder G&K de mogelijkheid te bieden het kunstwerk op te halen binnen 14 dagen na beëindiging van het abonnement.
4.8 In geval van overlijden van klant is het abonnement van rechtswege beëindigd. De erven dienen Freder G&K van het overlijden op de hoogte te stellen en Freder G&K in de gelegenheid te stellen het uitgeleende kunstwerk uiterlijk binnen twee maanden na het overlijden op te laten halen. Voorts dienen de erven zorg te dragen voor het kunstwerk volgens artikel 5 totdat het Kunstwerk fysiek en in originele staat in het bezit is van Freder G&K.
4.9 In geval van (het aanvragen van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, beslaglegging of een andere omstandigheid die ertoe leidt dat klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan Freder G&K het abonnement met directe ingang opzeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
4.10 Klant dient in de laatste week van de huurperiode Freder G&K in de gelegenheid te stellen het kunstwerk op te halen. Indien Freder G&K door toedoen van de Klant het kunstwerk niet binnen 7 dagen na beëindiging van het abonnement, met uitsluiting van artikel 4.5 en 4.8, heeft kunnen ophalen, is klant per dag een boete verschuldigd van 1% van de waarde van het Kunstwerk, alsmede de schade die Freder G&K heeft geleden en die op grond van wet en met inachtneming van art. 8 van deze Aanvullende Bepalingen voor vergoeding is aanmerking komt. Zolang het kunstwerk niet is opgehaald, blijft klant bovendien het abonnementsgeld verschuldigd.
Artikel 5 - Verplichtingen Klant
5.1 Klant is verantwoordelijk voor het kunstwerk vanaf het moment dat hij het kunstwerk in ontvangst genomen heeft tot het moment dat het kunstwerk weer opgehaald is.
5.2 Klant maakt normaal gebruik van het kunstwerk en zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgen. Klant heeft een zorgplicht voor het kunstwerk en verplicht zich alles te doen om het kunstwerk in goede staat te houden. Hiertoe behoort in ieder geval dat het kunstwerk niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats mag worden opgehangen, opgesteld of geïnstalleerd.
Het kunstwerk beschermd te worden tegen direct zonlicht.
5.3 Klant draagt zorg voor een deugdelijk plaatsing of ophangsysteem.
De afstand van de onderkant van het kunstwerk tot de grond dient tenminste vijftien centimeter te zijn.
5.4 Klant zorgt voor een afdoende verzekering voor het kunstwerk voor het adres waar het kunstwerk wordt ondergebracht. De verzekering moet in ieder geval dekking geven voor beschadiging, brand en diefstal van het kunstwerk voor minimaal de verkoopprijs zoals vastgesteld is door Freder en vermeld in de webshop: www.fredergalerieenkunstuitleen.nl. Klant geeft Freder G&K op verzoek inzage in de polis.
5.5 Klant is verplicht om wijzigingen in de bij Freder G&K bekende gegevens (zoals bv. het adres) direct aan Freder G&K door te geven.
5.6 Klant mag zonder toestemming van Freder G&K het kunstwerk niet vervoeren naar een andere locatie dan het adres dat bij het maandabonnement staat vermeld en het kunstwerk ook niet aan derden ter beschikking stellen.
Wanneer klant toestemming heeft gekregen van Freder G&K om het kunstwerk buiten het genoemde eigen adres in Nederland te plaatsen dan is de Klant verplicht om bij de beëindiging van het abonnement zorg te dragen dat het kunstwerk weer door Freder F&K opgehaald kan worden op het eigen genoemde adres.  
5.7 Mocht er sprake zijn van schade aan, of vermissing van één of meer kunstwerken, dan is klant verplicht dit schriftelijk, direct na constatering, mee te delen aan Freder G&K. Het is niet toegestaan om zelf reparaties uit te voeren dan wel uit te laten voeren. Bij diefstal dient deze schriftelijke opgave vergezeld te gaan van een originele politieverklaring.
5.8 Het auteursrecht behoort bij de kunstenaar. Het auteursrecht op foto’s, afbeeldingen, publicaties, brochures en dergelijke hoort bij Freder G&K. Het auteursrecht wordt zowel door de kunstenaar als door Freder G&K uitdrukkelijk voor behouden. Het is de klant en derden niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk openbaar te maken en/of te (laten) reproduceren op wat voor manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Freder G&K.
Artikel 6 - (af) levering, vervoer en retourneren
6.1 Levering van een kunstwerk geschiedt doordat Freder G&K het kunstwerk meegeeft aan de klant of dat Freder G&K het kunstwerk aflevert bij de klant..
6.2 Freder G&K brengt en haalt de kunstwerken gratis in de Randstad. Onder de Randstad wordt verstaan Noord en Zuid Holland, Utrecht enFlevoland. De Waddeneilanden vallen niet onder de Randstad. In principe wordt er niet geleverd op de Waddeneilanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Buiten de Randstad levert en haalt Freder G&K tegen een vergoeding. De tarieven hiervoor staan vermeld op: www.fredergalerieenkunstuitleen.nl. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens het transport door klant komen steeds voor rekening van Klant.
6.3 Indien Freder G&K levrt of haalt buiten de Randstad dan dienen de kosten daarvan voorafgaand aan het transport voldaan te worden. De tarieven hiervoor staan vermeld op www.fredergalerieenkunstuitleen.nl. De betaling dient bij het afrekenen van het winkelwagentje te geschieden of, indien van toepassing, middels aan klant gestuurde betaallink voldaan te worden.
6.3 Klant is jegens Freder G&K verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de kunstwerken, zodra deze aan hem worden aangeboden. Indien Klant niet aan de afname meewerkt, heeft Freder G&K het recht om, nadat zij klant in gebreke heeft gesteld, het betreffende abonnement geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Ook heeft Freder G&K in die situatie het recht om het betreffende kunstwerk voor rekening en risico van klant op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen.
6.4 Indien een in overleg met klant gepland vervoer van het kunstwerk door klant minder dan 48 uur voor de betreffende afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, dan wel dat het kunstwerk niet op het afgesproken tijdstip door de klant in ontvangst genomen kan worden, wordt aan klant een vergoeding in rekening gebracht van de gemaakte kosten van Freder G&K hetgeen klant tot betaling verplicht.
Artikel 7 - Klachten en aansprakelijkheid
7.1 Klant is verplicht om het kunstwerk direct na inontvangstneming bij ophalen of levering  te keuren op afleverbeschadigingen en deze direct te melden aan Freder G&K zodat Freder G&K deze kan verhelpen of indien dit niet mogelijk is het kunstwerk in te nemen en een ander, vergelijkbaar kunstwerk, ter beschikking te stellen.
7.2 Klant is verplicht om het kunstwerk direct na inontvangstneming bij bezorging te keuren op vervoersbeschadigingen. De beschadigingen moeten door klant direct en in ieder geval binnen 24 uur nadat het kunstwerk door klant is ontvangen, schriftelijk aan Freder G&K kenbaar worden gemaakt.
7.2 Klachten m.b.t. vervoersschade die na deze termijn kenbaar worden gemaakt, hoeft Freder G&K niet in behandeling te nemen en deze leiden ook niet tot aansprakelijkheid van Freder G&K. Indien Freder G&K een klacht desondanks in behandeling neemt, geldt dit als coulance, en kan hieruit geen aanvaarding van aansprakelijkheid worden afgeleid.
7.3 Indien blijkt dat een klacht onterecht is en in verband met de behandeling van de klacht werkzaamheden heeft verricht of anderszins kosten heeft gemaakt, dan is klant gehouden deze kosten te vergoeden. Indien Freder G&K een vervangend kunstwerk aan klant heeft geleverd, dan is klant gehouden de voor dit kunstwerk geldende abonnementsgeld aan Freder G&K te voldoen voor de periode waarin hij het kunstwerk in gebruik heeft of heeft gehad.
7.4 Het indienen van een klacht ontslaat klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
7.5 Onverminderd hetgeen hiervoor is opgenomen over klachten, geldt dat Freder G&K slechts gedurende twee maanden na datum waarop het kunstwerk door Klant in ontvangst is genomen in rechte kan worden aangesproken, overeenkomstig Artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden.
7.6 Indien Freder G&K erkent dat zij toerekenbaar is tekortgeschoten, heeft Freder G&K het recht om binnen een redelijke termijn na deze erkenning het gebrek kosteloos te herstellen. Bij het maken van deze keuze zal Freder G&K in redelijkheid met de belangen van klant rekening houden. Indien Freder G&K alsnog binnen een redelijke termijn presteert, betekent dit dat het abonnement op correcte wijze is nagekomen en heeft klant geen recht op schadevergoeding.
7.7 Indien Freder G&K aansprakelijk kan worden gehouden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Freder G&K afgesloten verzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Freder G&K in verband met die verzekering draagt. Indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Freder G&K beperkt tot maximaal de door klant betaalde huurvergoeding. Freder G&K is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade.
7.8 Van aansprakelijkheid van Freder G&K is in ieder geval geen sprake indien klant wijzigingen/aanpassingen/herstel/onderhoud aan het kunstwerk heeft verricht of laten verrichten, indien het kunstwerk is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld en/of indien klant het kunstwerk niet als een goed huisvader heeft behandeld.
7.9 Klant vrijwaart Freder G&K tegen alle aanspraken van derden voor zover deze aanspraken het uit in dit artikel blijkende maximum te boven gaan.
7.10 Het voorgaande geldt in geval van vermeend onrechtmatig handelen aan de zijde van Freder G&K.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid van klant
8.1 Indien klant niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van het abonnement, deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Bepalingen, is klant zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. Freder G&K heeft dan het recht het abonnement per direct te op te zeggen. Freder G&K heeft het recht het kunstwerk terug te nemen. Klant machtigt Freder G&K om daartoe zijn of haar ruimten, waarin het kunstwerk zich bevindt, te betreden. Art. 4.7 van deze Aanvullende Bepalingen is van overeenkomstige toepassing.
8.2 Klant is aansprakelijk voor de schade die ten gevolge van zijn of haar tekortkoming is ontstaan. Bij beschadigingen aan het kunstwerk is klant gehouden de kosten van reparatie en /of restauratie te vergoeden. Bij het niet-retourneren van het kunstwerk en bij verlies of total loss, is klant gehouden de schade te vergoeden, waarbij geldt dat de schade gelijk is aan de door Freder G&K gehanteerde verkoopprijs voor het betreffende Kunstwerk.
8.3 In geval van een tekortkoming aan de zijde van klant, komen alle kosten van waarschuwing, opeising, aanmaning en alle verdere kosten, inclusief de kosten van transport in geval van terugneming van het kunstwerk en/of retournering van het kunstwerk, geheel voor rekening van klant.
Artikel 9 - Overmacht
9.1 In het geval van blijvende of tijdelijke overmacht hebben partijen het recht om het abonnement geheel - of voor het gedeelte, dat vanwege de overmacht situatie niet kan worden nagekomen - op te zeggen, zonder dat schadevergoeding in rekening kan worden gebracht. In het geval van tijdelijke overmacht is dit pas mogelijk indien deze tijdelijke overmacht langer dan drie weken duurt.
9.2 Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig iedere verhindering die een der partijen belemmert om het abonnement na te komen voor zover die verhindering niet redelijkerwijze aan hen is toe te rekenen. Daarbij gaat het onder meer om staking en/of ziekte, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van leveranciers van Freder G&K, vervoerders en andere derden die bij het abonnement zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf of bij partijen.
Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op het abonnement en op alle aanbiedingen, overige overeenkomsten en leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen hun geschil voor aan de absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00